Zhuang-Zhuang (Fu Fu?) at Shendiao Mountain Zoo

Error: Bad query.
Zhuang-Zhuang (Fu Fu?)
ID Number:
Species: Asian elephant
Sex and age: 4 years
Management:Free contact
Location:Shendiao Mountain Zoo
ArrivedShendiao Mountain Zoo 2013-08-30
Born:2013-08-30 captive-born
Parents: x